Alapítvány alapító okirat minta adattartalma!

Kategória: NONPROFIT BLOG

 

Mik az alapítvány alapító okiratának kötelező tartalmi elemei?
 

A civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjairól szóló 11/2012. (II. 29.) KIM rendelet 42. melléklete tartalmazza az alapítvány alapító okiratának kötelező adattartalmát. A melléklet csak 2015.01.01-én lép hatályba, de addig is nagy segítség! A kötelező tartalom a következő:

 1. Az alapító okirat kötelező rendelkezései az alapítók tekintetében:

1.1. név

1.2. lakóhely/székhely

1.3. az alapítvány céljára rendelt vagyon

2. Az alapító okirat kötelező rendelkezései az általános rendelkezések körében:

2.1. alapítvány neve

2.2. alapítvány székhelye

2.3. alapítvány célja

2.4. az alapítvány tevékenysége

2.5.

2.6. rendelkezés arról, hogy az alapítvány határozatlan időre jött létre

3. Az alapító okirat - alapítók döntése szerint - választható rendelkezései az általános rendelkezések körében:

3.1. alapítvány rövidített neve

3.2. alapítvány idegen nyelvű elnevezése

4. Az alapító okirat kötelező rendelkezései az alapítvány kuratóriummal kapcsolatosan:

4.1. az ügyvezető szerv megnevezése kuratórium

4.2. az alapítvány legfőbb döntéshozó és képviseleti, illetve ügyintéző szerve

4.3. a kuratórium feladatai különösen

4.3.1. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása

4.3.2. az éves költségvetés elfogadása és

4.3.3. döntés kiegészítő jellegű, nonprofit gazdasági-vállalakozási tevékenység folytatásáról

4.3.4. döntés az alapítványi vagyon felhasználásról

4.4. a kuratórium három tagból áll

4.4.1. elnök

4.4.1.1. neve

4.4.1.2. lakóhelye

4.4.1.3. anyja születési neve

4.4.2. kuratóriumi tagok

4.4.2.1. neve

4.4.2.2. lakóhelye

4.4.2.3. anyja születési neve

4.5. a kuratórium tagjainak tisztségének időtartalma - az alapítók döntése szerint -

4.5.1. határozatlan időre szól

4.5.2. 2 évre szól

4.5.3. 3 évre szól

4.5.4. 4 évre szól

4.5.5. 5 évre szól

4.6. a kuratórium tagjainak tisztségének megszűnése

4.6.1. lemondással, az új kuratóriumi tag bírósági nyilvántartásba történő bejegyzésével

4.6.2. - határozott időre szóló kijelölés esetén - a határozott idő lejártával, az új kuratóriumi tag bírósági nyilvántartásba történő bejegyzésével

4.6.3. - határozott időre szóló kijelölés esetén - ha a kuratórium tagjai közül a tagok valamelyikének kuratóriumi tagsága - annak lejártát megelőzően - megszűnik, az újonnan kijelölt tag tisztsége az eredetileg kinevezett tag kijelölése idejének hátralévő időtartamára szól

4.6.4. törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkezte esetén

4.6.5. visszahívással

4.7. a kuratórium tagjainak díjazása tekintetében

4.7.1. ülésenként meghatározott összeg

4.7.2. havonkénti bontásban meghatározott összeg

4.7.3. ingyenes

5. Az alapító okirat kötelező rendelkezési a kuratórium döntési és eljárási rendje tekintetében:

5.1. a kuratórium határozatképes, ha azon legalább két tag részt vesz

5.2. a kuratórium évente legalább egyszer ülésezik

5.2.1.

5.2.1.

5.2.3.

5.2.4.

5.3. kötelező összehívás

5.3.1. bármely kuratóriumi tag kéri

5.3.2.

5.3.2.1.

5.3.2.2.

5.4. üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni

5.5. döntéseit határozati formában hozza meg

5.6. határozatait a jelenlévő tagok szótöbbségével, nyílt szavazásával hozza

5.7. a határozatokat a határozatok tárában kell nyilvántartani vagy az azokat tartalmazó jegyzőkönyveket kell őrizni

6. Az alapító okirat nem kötelező rendelkezése az alapítvány kuratóriummal kapcsolatosan - az alapítók döntése szerint - az alapítványhoz való csatlakozás visszautasításáról a kuratórium az 5.6. ponttól eltérően:

6.1. a kuratóriumi tagok több mint felének igen szavazatával dönt

6.2.

7. Az alapító okirat kötelező rendelkezései a kuratórium elnökével kapcsolatosan:

7.1. a kuratórium elnökének feladatai

7.1.1. a kuratórium ülésének összehívása

7.1.2. képviseli az alapítványt

7.1.3.

7.1.4. intézkedéseit a kuratórium döntésének megfelelően kell megtennie, döntés hiányában pedig az alapítvány érdekeivel összhangban

7.1.5. kezeli az alapítvány pénzeszközeit, ennek keretében utalványozási jogkört gyakorol

7.1.6.

7.1.7.

7.1.8. vezeti a határozatok tárát vagy őrzi a határozatokat tartalmazó jegyzőkönyveket

7.2. a kuratórium elnökét akadályoztatása esetén az általa kijelölt kuratórium tag, ilyen személy hiányában a kuratórium által megbízott kuratóriumi tag helyettesíti

8. Az alapító okirat kötelező rendelkezései az alapítvány vagyonával, gazdálkodásával kapcsolatosan

8.1. az alapítvány céljára rendelt vagyonnak legalább 100 000 forintnak kell lennie

8.2. rendelkezés arról, hogy az alapítványhoz az alapítók döntése szerint

8.2.1. lehet csatlakozni

8.2.2. nem lehet csatlakozni

8.3. az alapítvány az adományokat célja elérése érdekében használja fel

8.4. az alapítvány célja megvalósítása érdekében nonprofit, kiegészítő jelleggel gazdasági - vállalkozási tevékenységet végezhet

8.5. alapítvány céljára rendelt vagyon felhasználható mértéke - az alapítók döntése szerint -

8.5.1. 70%

8.5.2. 80%

8.5.3. 90%

8.5.4. 100%

8.6. az alapítvány céljaira az alapítvány céljára rendelt vagyont meghaladó minden vagyon felhasználható

8.7. az alapítóknak meg kell határozniuk a vagyonfelhasználás módját

9. Az alapító okirat kötelező rendelkezései az alapítvány képviselete tekintetében

9.1. az alapítványt a kuratórium elnöke önállóan képviseli

9.1.1.

9.1.2.

10. Az alapító okirat választható rendelkezése - az alapítók döntése szerint - az alapítvány megszűnése esetére

10.1. annak meghatározása, hogy a hitelezők kielégítését követően megmaradt alapítványi vagyon kit illet

11. Az alapító okirat egyéb kötelező rendelkezése

11.1. az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései irányadók, annak keretei között a kezelő szervezet bármely kérdésben határozatot hozhat

11.2. nem lehet a kuratórium tagja, akivel szemben törvényben meghatározott kizáró ok áll fenn

12. Az alapító okirat - alapítók választása szerint - kötelezően választandó rendelkezése

12.1. nem lehet a kuratórium tagja az alapító vagy más olyan személy, aki

12.1.1. az alapító hozzátartozója

12.1.2. az alapítóval vagy az alapító meghatározó befolyása alatt álló jogi személlyel vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társasággal munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb szerződéses jogviszonyban áll vagy

12.1.3. az alapítóval egyéb érdekeltségi viszonyban áll

12.2. a kuratórium határozatképességének számításakor figyelmen kívül kell hagyni az alapítót, és azt a személyt, aki

12.2.1. az alapító hozzátartozója

12.2.2. az alapítóval vagy az alapító meghatározó befolyása alatt álló jogi személlyel vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társasággal munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb szerződéses jogviszonyban áll vagy

12.2.3. az alapítóval egyéb érdekeltségi viszonyban áll

13. Az alapító okirat egyéb - az alapítók döntése szerint - választható rendelkezése

13.1. az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt

14. Egyéb kötelező adattartalmak

14.1. az alapító okirat elfogadásának

14.1.1. helye

14.1.2. ideje

14.2. az alapító okirat aláírójának

14.2.1. neve

14.2.2. címe

14.3. az alapító okirat aláírásának helye

14.4. az alapító okirat aláírásának ideje

Vissza

Címkék :
alapítvány, alapító, okirat, minta, civil, szervezet, közhasznú


Kapcsolódó cikkeink :

Egyesületek és Alapítványok kötelező!
 


Egyesületek és Alapítványok kötelező teendői az új Ptk-val kapcsolatosan


A gazdasági társaságokhoz hasonlóan az Egyesületeknek és az Alapítványoknak is módosítaniuk kell létesítő okirataikat, amennyiben azok nem felelnek meg az új Ptk. előírásainak. Mindezt a 2014. március 15-ét követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg szükséges és célszerű megejteni, mely során a létesítő okirat rendelkezését felül kell vizsgálni.

Azonban Magyaroszágon 2016. március 15. napját követően csak a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő létesítő okirat alapján és a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően működhet Egyesület, illetve Alapítvány. Amennyiben Civil Szervezetekkel, Alapítvánnyal, Egyesülettel, Közhaszú jogállással kapcsolatos kérdése van, írjon nekünk e-mailt  az iroda@nagynoraugyved.hu címre vagy hívjon minket a 06/20/662/60/96-os telefonszámon. 

   Részletek »»


Egyesület alapszabály minta adattartalma!
 

Mik az egyesület alapszabályának kötelező tartalmi elemei?
Részletek »»