Egyesület alapszabály minta adattartalma!

Kategória: NONPROFIT BLOG

 

Mik az egyesület alapszabályának kötelező tartalmi elemei?
 

A civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjairól szóló 11/2012. (II. 29.) KIM rendelet 41. melléklete tartalmazza az egyesület alapszabályának kötelező adattartalmát. A melléklet csak 2015.01.01-én lép hatályba, de addig is nagy segítség! A kötelező tartalom a következő:

 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében:

1.1. az egyesület neve

1.2. az egyesület székhelye

1.3. az egyesület célja

1.4. az egyesület tevékenysége

1.5. az első ügyvezető vagy az elnökség első tagjainak neve

2. Szükség szerint kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében:

2.1. az egyesület rövidített neve

2.2. az egyesület idegen nyelvű elnevezése

3. A létesítő okirat kötelező rendelkezései az egyesület tagjai vonatkozásában:

3.1. az egyesület tagjává olyan személy (természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet) válhat, aki/amely

3.1.1. nyilatkozik a belépési szándékról

3.1.2. elfogadja az egyesület célját (céljait)

3.1.3. a létesítő okirat alapján az egyesület tagjait terhelő kötelezettségek teljesítését vállalja

3.1.4. a belépési kérelem elfogadásáról az elnökség határoz

4. Az alapszabály kötelező rendelkezései a tagsági viszony megszűnése körében:

4.1. a tagság megszűnik, ha a tag az egyesületből kilép

4.1.1. a lemondásról írásban kell nyilatkozni

4.1.2. a kilépésről szóló nyilatkozatot az elnöknek kell megküldeni

4.1.2. a tagsági viszony a kilépésről szóló nyilatkozat egyesület általi átvételének napján szűnik meg

4.3. a tagot a tagnyilvántartásból az egyesület tagjai közül törölni kell

4.3.1. halála esetén

4.3.2. jogutód nélküli megszűnése esetén

4.4. a tagot a tagnyilvántartásból az egyesület tagjai közül tagdíjhátralék miatt akkor kell törölni, ha az elnökség azt megelőzően írásban, igazolható módon felhívta a tagot a tagdíjhátralék megfizetésére és a fizetési határidő eredménytelenül telt el

4.4.1. az elnökség törlést elrendelő határozatát az elnökségnek közölnie kell a taggal

5.4.2. ha a tagdíj meg nem fizetése miatt a tagot az egyesület tagjai közül törlik, tagsága az egyesületben megszűnik

5. Az alapszabály rendelkezései a tag jogai tekintetében:

5.1. kötelező rendelkezései a tag jogai tekintetében

5.1.1. a közgyűlésen részt vehet

5.1.2. a közgyűlésen szavazhat

5.1.3. - ha a törvényben foglalt feltételeknek eleget tesz - az egyesület bármely tisztségére választható

5.1.4. a közgyűlés napirendjére, napirendi pontjára javaslatot tehet

5.1.5. a közgyűlésen felszólalhat, kérdéseket tehet fel, javaslatokat és észrevételeket tehet

5.1.6. jogosult igénybe venni az egyesületnek a tagok részére biztosított szolgáltatásait

8. Az alapszabály kötelező rendelkezései a tagok kötelezettségei tekintetében:

8.1. az egyesület tagja köteles tagdíjat fizetni

8.2. az egyesület tagja köteles betartani az alapszabály rendelkezéseit

8.3. az egyesület tagja köteles betartani a közgyűlés határozatait

8.4. az egyesület tagja köteles betartani az elnökség határozatait

8.5. az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét

9. Az alapszabálynak az egyesület szervezetével kapcsolatos kötelező rendelkezései: 9.1. az egyesület legfőbb szerve tekintetében

9.1.1. az egyesület legfőbb szervének megnevezése közgyűlés

9.1.1.1. a közgyűlés az egyesület tagjaiból áll

9.1.2. kötelező rendelkezés a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tekintetében

9.1.2.1. döntés az alapszabály elfogadásáról

9.1.2.2. döntés az alapszabály módosításáról

9.1.2.3. döntés az egyesület megszűnéséről, más egyesülettel való egyesüléséről és a szétválásról

9.1.2.4. döntés az ügyintéző és képviseleti szerv tagjainak megválasztásáról és visszahívásáról

9.1.2.5. döntés az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadásáról

9.1.2.6. döntés a tagdíjösszegének és esedékességének megállapításáról

9.1.2.7. döntés az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezetésnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének - elfogadásáról

9.1.2.8. az egyesület éves költségvetésének elfogadása.

9.1.2.9. a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll

9.1.2.10. az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt

9.1.2.11. a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés

9.1.2.12. a végelszámoló kijelölése

9.1.3. a közgyűlés összehívása

9.1.3.1. évente legalább egyszer össze kell hívni

9.1.3.2. az elnökség hívja össze

9.1.3.2.1.

9.1.3.2.2.

9.1.3.3. a meghívót a közgyűlés kezdő napját 30 nappal megelőzően kell a tagoknak megküldeni

9.1.3.4. biztosítani kell, hogy a meghívó kiküldését megelőzően az egyesület tagjai a taggyűlés napirendi pontjára javaslatot tehessenek

9.1.3.5.

9.1.3.6. igazolható módon a helyszín megjelölésével kell összehívni

9.1.3.6.1.1.

9.1.3.6.1.2.

9.1.3.7. a napirend közlésével kell összehívni

9.1.3.8. a közgyűlést össze kell hívni:

9.1.3.8.1. az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi

9.1.3.8.2. az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni

9.1.3.8.3. az egyesület céljainak elérése veszélybe került

9.1.3.8.4. az egyesület tagjainak legalább egytizede az ok és a cél megjelölésével kéri

9.1.3.9. a közgyűlés csak olyan kérdést tárgyalhat meg, amely a közgyűlés meghívójában szerepel

10. Az alapszabály kötelező rendelkezései a közgyűlés határozatképessége, döntési rendje tekintetében:

10.1. rendelkezés arról, hogy a taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint fele részt vesz

10.2. döntéseit a jelenlévő tagok szótöbbségével, nyílt szavazással hozza

10.3. a 10.2. ponttól eltérően titkosan, írásbeli szavazással dönt

10.3.1. az elnökség tagjainak megválasztásáról

10.3.2.

10.4. az elnökség tagját csak akkor lehet visszahívni, ha az új elnökségi tagot megnevezik, a két kérdésről egyszerre kell határozni

10.5. a taggyűlés levezető elnököt, szavazatszámláló bizottságot, jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyvet hitelesítő két tagot megválasztja

10.6.

11. Az alapszabály nem kötelező rendelkezései a közgyűlés határozatképessége, döntési rendje tekintetében:

11.1. az alapítók döntése szerint az 10.2. ponttól eltérően meghatározható szavazati arány

11.1.1. az alapszabály módosításához

11.1.1.1. az összes tag több mint fele

11.1.1.2. az alapszabály módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbsége

11.1.2.

11.1.2.1.

11.1.2.2.

11.1.2.3.

11.1.3. az egyesület megszűnésének elhatározásához

11.1.3.1. az összes tag több mint fele

10.1.3.1.

10.1.3.2.

10.1.3.3.

11.1.3.4. az összes tag háromnegyedes szótöbbsége

11.1.4. az elnökség valamely tagjának visszahívásáról a tagok legalább 10%-ának indítványára határozhat, ha az elnökség tagja az egyesület céljaival ellentétes tevékenységet folytat; az elnökség valamely tagjának visszahívásához

11.1.4.1. az összes tag több mint fele

10.1.4.1.

10.1.4.2.

10.1.4.3.

11.1.5. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadásához az összes tag több mint fele

11.1.6. az ügyintéző és képviseleti szerv éves beszámolójának elfogadásához az összes tag több mint fele

11.2. rendelkezés arról, hogy a tagok 20%-ának indítványára írásban, titkosan szavaz

11.3.

11.4.

11.5.

11.6. az alapszabály kötelezően választható rendelkezése a határozatok közlése tekintetében:

11.6.1. az egyesület székhelyén, a tagok által hozzáférhető helyen történő kifüggesztéssel

11.6.2. az egyesület honlapján történő közzététellel

11.6.3. a tag által erre célra megadott e-mail címre történő megküldéssel

12. Az alapszabály kötelező rendelkezései a megismételt közgyűlés tekintetében:

12.1. akkor lehet tartani, ha a közgyűlés nem határozatképes

12.2. kizárólag az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tárgyalhatóak meg

12.3. a résztvevők számától függetlenül határozatképes, ha a távolmaradás jogkövetkezményeit és a megismételt közgyűlés időpontját és helyét a meghívó tartalmazza

12.4. az eredeti közgyűlési meghívóban az eredeti közgyűlés napjára lehet összehívni

12.5. egyesület más egyesülettel való egyesüléséről, szétválásáról és megszűnéséről csak akkor határozhat, ha azon a tagok több mint a fele részt vesz

13. Az alapszabály kötelező rendelkezései az egyesület ügyintéző és képviseleti szervezete tekintetében:

13.1. az ügyvezetés megnevezése elnökség

13.2. az elnökség tagjai az alapítók döntése szerinti időszakra választhatóak

13.2.1.

13.2.2. 1 évre

13.2.3. 2 évre

13.2.4. 3 évre

13.2.5. 4 évre

13.2.6. 5 évre

13.3. elnökségi taggá az választható, aki a törvényben előírt feltételek teljesíti, és nem esik kizáró ok alá

13.4. tagjai

13.4.1. a közgyűlés által választott elnök

13.4.2. a közgyűlés által választott alelnök

13.4.3. a közgyűlés által választott 1 elnökégi tag

13.4.4.

13.5. az elnökségi tagság megszűnése

13.5.1. a tisztségről való lemondással

13.5.1.1. a kilépést az elnökség ülésén kell bejelenteni jegyzőkönyvben rögzíteni kell vagy

13.5.1.2. a kilépést írásban, igazolható módon kell közölni az elnökkel

13.5.2. visszahívással

13.5.3. a határozott idő lejártával

13.5.4. ha az elnökség tagjai közül a tagok valamelyikének elnökségi tagsága - annak lejártát megelőzően - megszűnik, az újonnan megválasztott tag megbízatása az eredetileg megválasztott tag megbízatási idejének hátralévő időtartamára szól

13.5.5. törvényben meghatározott ok bekövetkezte

13.6. az elnökség tagjainak díjazása tekintetében

13.6.1. ülésenként meghatározott összeg

13.6.2. havonkénti bontásban meghatározott összeg

13.6.3. ingyenes

14. Az alapszabály kötelező rendelkezései az elnökség feladatai, döntési rendje tekintetében:

14.1. az elnökség hatáskörébe tartozik mindazon ügyek intézése, amely nem tartozik a közgyűlés vagy az elnök hatáskörébe

14.2. az elnökség határozatképes, ha azon legalább két tag részt vesz

14.3. az elnökség határozatait a jelenlévő tagok szótöbbségével, nyílt szavazással hozza

14.4.

14.4.1. a jegyzőkönyvet az elnökségi tagok írják alá

14.4. az elnökség határozatait közzé kell tenni a határozatok tárában

14.5. az elnökség döntéseiről határozatot hoz

14.6. az elnökség tevékenységéről éves beszámoló készít

15. Az alapszabály kötelező rendelkezései az elnök tekintetében:

15.1. az elnökséget bármikor, de legalább félévente egyszer össze kell hívnia, az összehívás módja

15.1.1. az elnökséget írásban, igazolható módon vagy

15.1.2.

15.1.2.1.

15.1.2.2.

15.2. össze kell hívnia az elnökséget, ha olyan kérdésben szükséges döntést hozni, amely az elnökség hatáskörébe tartozik

15.3. az elnök feladatai különösen

15.3.1. képviseli az egyesületet

15.3.2.

15.3.3.

15.3.4.

15.3.5. kezeli az egyesület pénzeszközeit, ennek keretében utalványozási jogkört gyakorol

15.3.6.

15.3.7. kezeli az egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait

15.3.8. vezeti az egyesület tagnyilvántartását

15.4.9. vezeti a határozatok tárát vagy őrzi a határozatokat tartalmazó jegyzőkönyveket

15.4. az elnököt akadályozatása esetén az alelnök helyettesíti

16. Az alapszabály kötelező rendelkezései a határozathozatal rendje tekintetében:

16.1. az egyesület valamennyi szerve üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni

16.2. a jegyzőkönyvet elnökségi ülés esetén az elnökség tagjai, taggyűlés esetén a levezető elnök és az egyesület két erre kijelölt tagja írja alá

16.3. az elnökség és a közgyűlés döntéseit határozatba foglalja

16.4. a határozatokat a határozatok tárában kell nyilván tartani vagy az azokat tartalmazó jegyzőkönyveket kell őrizni

16.5.

16.

16.1.

16.1.1.

16.1.2.

17. Az alapszabály kötelező rendelkezései az egyesület képviselete tekintetében:

17.1. az egyesületet az elnök önállóan képviseli

17.1.1.

17.1.2.

18. Az alapszabály kötelező rendelkezései az egyesület vagyona, gazdálkodása körében:

18.1. az egyesület tagdíjának mértékét az elnökség javaslatára a közgyűlés határozza meg

18.2. az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.

18.3. az egyesület egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott beszámolóját az elnök készíti el, s azt a közgyűlés fogadja el

18.4. az egyesület célja megvalósítása érdekében nonprofit, kiegészítő jelleggel gazdasági-vállalkozási tevékenységet végezhet

19. Az alapszabály egyéb kötelező rendelkezése:

19.1. az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései irányadók, annak keretei között a közgyűlés bármely kérdésben határozatot hozhat

19.2. ha az elnök megbízatása bármely okból megszűnik, az elnökséget bármely elnökségi tag összehívhatja

19.3. az elnöknek az intézkedéseit a közgyűlés vagy az elnökség döntésének megfelelően kell megtennie, döntés hiányában pedig az egyesület érdekeivel összhangban

19.4. a jegyzőkönyvnek - ha a határozatokat nem foglalják külön dokumentumba - tartalmaznia kell az üléseken elfogadott határozatok pontos szövegét

20. A létesítő okirat egyéb - az alapítók döntése szerint - választható rendelkezése:

20.1. az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt

21. Egyéb kötelező adattartalmak:

21.1. az alapszabály elfogadásának

21.1.1. helye

21.1.2. ideje

21.2. az alapszabály aláírójának

21.2.1. neve

21.2.2. címe

21.3. az alapszabály aláírásának helye

21.4. az alapszabály aláírásának ideje


Vissza

Címkék :
egyesulet, minta, alapszabály, civil, szervezet, nonprofit, közhasznú,


Kapcsolódó cikkeink :

Ki örököl 2014-ben?

Ki örököl 2014-ben?


2014. márciusától lényegesen változott, hogy adott esetben ki örököl és mennyit!A leglényegesebb változtatások a következők:

A gyerekek mellett – általános özvegyi haszonélvezeti jog biztosítás helyett – állagörökös is az özvegy;


  1. Gyermektelen házasság esetén az özvegy mellett az elhunyt szülei örökölnek; 

  2. Nem marad fenn az a szabály, hogy az özvegy újabb házasságkötése megszünteti a haszonélvezeti jogot;

  3. A gyerekek nem korlátozhatják az Özvegy haszonélvezeti jogát;

  4. Az Özvegy bármikor igényelheti a haszonélvezeti jog megváltását;

  5. Az öröklési jogot kiterjeszti a dédszülőkre és azok leszármazóira;

  6. Kötelesrészre jogosultak köre nem változott, de a mértéke 1/2-ről 1/3-ra csökkent.


Nem változott, de jó ha emlékezetünkbe idézzük, hogy az Élettárs továbbra sem örököl.Aki nem akarja a tövényes öröklés rendjére bízni vagyona és családtagjai sorsát, végintézkedést tehet, megkönnyítve ezzel a hagyaték átadását és az örökösei helyzetét. Amennyiben öröklési joggal, végintézkedéssel kapcsolatos kérdése van, írjon nekünk e-mailt  az iroda@nagynoraugyved.hu címre vagy hívjon minket a 06/20/662/60/96-os telefonszámon.

Részletek »»


Hitellel terhelt ingatlan adásvétele
hitellel terhelt ingatlanAki napjainkban lakást, családi házat szeretne venni, ritkán talál olyat, amelyet nem terhel jelzálogjog és a hozzá kapcsolódó elidegenítési és terhelési tilalom. Az ilyen ingatlanok adásvételéhez a jelzálog jogosult hozzájárulása vagy a jelzálog törlési engedélye szükséges. Bevett gyakorlat, hogy a tartozás összege a vételárból kerül kifizetésre közvetlenül vagy ügyvéden keresztül a banknak, és csak a fennmaradó összeget kapja meg az eladó. Mindehhez szükség van a bank által kiállított, a tartozás pontos összegét tartalmazó igazolásra. Összetettebb a helyzet, ha a vételár is hitelből lesz kifizetve. Ilyen esetben a vételár utolsó részletét a bank utalja a kölcsönszerződés megkötését követően.   Amennyiben ingatlan adásvétellel kapcsolatosan további kérdése van, írjon nekünk e-mailt  az iroda@nagynoraugyved.hu címre vagy hívjon minket a 06/20/662/60/96-os telefonszámon.

Részletek »»


Egyesületek és Alapítványok kötelező!
 


Egyesületek és Alapítványok kötelező teendői az új Ptk-val kapcsolatosan


A gazdasági társaságokhoz hasonlóan az Egyesületeknek és az Alapítványoknak is módosítaniuk kell létesítő okirataikat, amennyiben azok nem felelnek meg az új Ptk. előírásainak. Mindezt a 2014. március 15-ét követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg szükséges és célszerű megejteni, mely során a létesítő okirat rendelkezését felül kell vizsgálni.

Azonban Magyaroszágon 2016. március 15. napját követően csak a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő létesítő okirat alapján és a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően működhet Egyesület, illetve Alapítvány. Amennyiben Civil Szervezetekkel, Alapítvánnyal, Egyesülettel, Közhaszú jogállással kapcsolatos kérdése van, írjon nekünk e-mailt  az iroda@nagynoraugyved.hu címre vagy hívjon minket a 06/20/662/60/96-os telefonszámon. 

   Részletek »»