Alapítványok, Egyesületek és más Civil szervezetek alapítása, módosítása és megszüntetése!
Képviselet Közhasznú jogállás kérelmezése során! 


Magyarországon 28.000 alapítványt és több, mint 50.000 társadalmi szervezetet tartanak nyilván!
A Civil  Szervezetek alapítását és működését számos  adó- és illeték mentesség, kedvezmény segíti!

Használja ki a civil szektorban rejlő előnyöket és lehetőségeket! A nonprofit szektor erősítése közös társadalmi érdek és a demokrácia alapja.

Szövegírás titka

KÉRDEZZEN BÁTRAN!


Legyen a cél sportolási (futball, kézilabda, kosárlabda, tánc, vadászat, sakk, stb.) lehetőség biztosítása egy kisebb közösség részére vagy idősek gondozása, környezetvédelem, érdekvédelem, oktatás, kultúrális igény kielégítése az egész társadalom érdekében, a megoldás jogi formája civil szervezet alapítása a közösségi érdekek összefogása és erősítése érdekében. Egy civil szervezet megteremti a közösség szervezeti és működési keretei, erőforrásokat biztosít a közösségi célok megvalósításához.

A civil szervezetek alapítását és működését számos adó- és illeték mentesség, kedvezmény segíti! Ismerje meg a részleteket: 

Miért érdemes alapítványt, egyesületet alapítani?

Szerkeszteés Tetszik                          SEO

Adó- és illeték kedvezmények és mentességek

Alapítvány, egyesület alapítása, létesítő okirataik módosítása - a cégekétől eltérően - illeték és közzétételi díj mentes.
Az Illeték törvényben foglatak szerint az egyesületek és alapítványok teljes személyes költségmentességben részesül- nek, ha a vagyonszerzést, illetőleg az eljárás megindítását megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységükből származó jövedelmük után társasági adófizetési kötelezett- ségük nem keletkezett.

Adó 1%Magánszemélyek sza- badon rendelkezhetnek a személyi jövedelem-adójuk 1%-áról. Az 1% kedvezményezettei lehetnek a legalább két évvel korábban bíróság által nyilvántartásba vett egyesületek, alapítvány-ok, közalapítványok, ha belföldi székhelyűek és nyilatkozatuk szerint közhasznú tevékenység-et végeznek, továbbá alapszabályuk, alapító okiratuk szerint  köz-vetlen politikai tevékeny-séget nem folytatnak, szervezetük pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

Adományozók adókedvezményei

A Társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 7. § (1 ) bekezdés z) pontja szerint: az adózó adózás előtti eredményét csökkenti a közhasznú szervezetnek, a közhasznú szervezettel kötött adományozási szerződés keretében, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény szerinti közhasznú tevékenység támogatására az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értékének, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékének 20%-val, tartós adományozási szerződés esetén további 20 százaléka ,de együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény összege.

További fontos információk:
tartós adományozás: a civil szervezet és az adományozó által írásban kötött szerződés alapján nyújtott pénzbeli támogatás, ha a szerződésben az adományozó arra vállal kötelezettséget, hogy az adományt a szerződéskötés (szerződésmódosítás) évében és az azt követő legalább három évben, évente legalább egy alkalommal - azonos vagy növekvő összegben - ellenszolgáltatás nélkül adja, azzal, hogy nem számít ellenszolgáltatásnak, ha a közhasznú szervezet a közhasznú szolgáltatás nyújtása keretében utal az adományozó nevére, tevékenységére;

Az ÁFA törvény (az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény) 11.§ (3) bekezdés a) pontja alapján az áru, a 14. § (3) bekezése alapján, pedig a szolgáltatás közcélú adományozása áfamentességet élvez.


  • alapítványok, egyesületek (sportegyesület, vadásztársaság) alapítása,
  • alapító okiratok, alapszabályok módosítása, új Ptk szerinti hatályosítása,
  • közhasznú jogállás feltételeinek megteremtése
  • kuratóriumi feladatok ellátása
  • Teljeskörű civil jogi tanácsadás és képviselet